Privacy statement 

 

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing

(lees alles hierover op de website Autoriteit Persoonsgegevens).

 

Het privacystatement van Minidorp in de Stad is van toepassing op alle gegevensverwerkingen en op onze websites en apps. Bij bepaalde diensten of tools kan een specifiek privacystatement zijn opgenomen waarin u - aanvullend op dit algemene privacystatement - nadere details kunt vinden.

 

Privacyverklaring

Minidorp in de Stad vindt het heel belangrijk dat uw persoonsgegevens worden beschermd. Wij respecteren de privacy van onze deelnemers, bezoekers en gebruikers van onze website(s en apps). We zien erop toe dat uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Minidorp in de Stad verwerkt persoonsgegevens volgens de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet stellen. We houden ons daarbij aan alle wet- en regelgeving wat betreft de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Doeleinden gegevensverwerking

Minidorp in de Stad verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

 • Wettelijke verplichting - Een deel van onze verwerkingen is mogelijk wettelijk verplicht, bijv.. op grond van fiscale wetgeving. 

 • Administratie project deelnemers - Wanneer u deelnemer wordt in het project van  Minidorp in de Stad, informeren wij u over uw deelname en geven daar uitvoering aan (toezenden Nieuws- brieven, updates, vergaderverslagen, innen bijdragen, etc. etc.). 

 • Levering producten en diensten - Wanneer u producten en/of diensten van Minidorp in de Stad afneemt en u daartoe een overeenkomst met ons sluit (schriftelijk, telefonisch of via onze websites/apps) dan leggen wij dit en de historie daaromheen vast.

 • Contact - Wanneer u contact met ons opneemt. Bij telefoongesprekken, via e-mails, of via een link die u aanklikt in een e-mail (of een andere elektronische boodschap) die u van ons ontvangt. Dit is ook het geval wanneer u het contactformulier invult, gebruikmaakt van een chatfunctie, meedoet aan enquêtes, prijsvragen of (panel)onderzoeken, contact opneemt via websites/apps, inlogt op de website, u zich aanmeldt voor nieuwsbrieven of ons via social media benadert.

 • Belangenbehartiging en (markt)onderzoek- Wij voeren (interne) analyses uit om onze processen te verbeteren, producten en diensten te ontwikkelen, de belangen van onze deelnemers en belangstellenden te behartigen en marktonderzoek te doen.

 • Nieuwsbrieven en e-mailings- Wij informeren u over ons project, (nieuwe) producten en diensten als u daarvoor toestemming heeft gegeven: rechtstreeks, maar ook bijvoorbeeld met campagnes via social media en zoekmachines. Toestemming geven gebeurt (impliciet) zodra u deelnemer wordt of expliciet op andere wijze en/of momenten. Daarbij houden wij rekening met uw voorkeuren op basis van afgenomen producten en/of diensten en met uw interesses op basis van vastgelegd gebruik van onze websites/apps, waarvoor u toestemming heeft gegeven.

Ook maken wij gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via social mediaplatforms. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij u daarvoor ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven. Als u niet wilt dat via deze platforms advertenties van ons worden getoond, kunt u dat bij ons aangeven via onderstaande contactgegevens. U kunt zich hiervoor via de websites van deze platforms zelf afmelden. Het kan zo zijn dat u daarna nog steeds onze advertenties te zien krijgt wanneer u in een algemene doelgroep valt waarop wij onze advertentie richten.

Voor zover Minidorp in de Stad voor bovengenoemde doeleinden gebruikmaakt van een derde (als verwerker van persoonsgegevens), is ieder ander (commercieel) gebruik van uw persoonsgegevens door deze derde niet toegestaan, tenzij u die derde daarvoor zelf toestemming heeft gegeven.

Beveiliging en bewaartermijn

Minidorp in de Stad gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt. Zo zorgen wij ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn en hebben alleen geautoriseerde personen binnen Minidorp in de Stad toegang tot uw gegevens. Minidorp in de Stad bewaart de persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan haar wettelijke (bewaar)verplichtingen. De gegevens kunnen eventueel (gedepersonaliseerd) langer worden bewaard voor statistische doeleinden. 

 

E-mail en nieuwsbrieven

Als u deelnemer bent in een project van Minidorp in de Stad wordt uw e-mailadres gebruikt om informatie toe te sturen over uw deelname en over de door u afgenomen producten en/of diensten. Wij gebruiken uw e-mailadres ook om u te informeren over (nieuwe) ontwikkelingen, producten,  diensten en nieuwsbrieven van Minidorp in de Stad. Toestemming voor het toesturen van informatie over (nieuwe) ontwikkelingen, producten, diensten en nieuwsbrieven kunt u altijd weer intrekken door op de afmeldlink te klikken in het toegezonden e-mailbericht, via de “Mijn Minidorp in de Stad omgeving” of door ons een bericht te sturen via het Contact formulier. 

E-mailadressen van niet-deelnemers worden gebruikt om informatie te sturen over (nieuwe) producten, diensten en nieuwsbrieven van Minidorp in de Stad, als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven. Toestemming voor het toesturen van deze informatie kunt u altijd weer intrekken door op de afmeldlink te klikken in het toegezonden e-mailbericht, of door ons een bericht te sturen via het Contact formulier. 

 

Uw rechten

Na een bepaalde periode wist Minidorp in de Stad persoonsgegevens die zij heeft verwerkt volgens haar wettelijke verplichtingen (met inachtneming van wettelijke bewaartermijnen). Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is.

Op grond van de AVG heeft u een aantal rechten wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • Inzage- U heeft het recht ons te vragen of er persoonsgegevens van u worden verwerkt. Wij verstrekken u op verzoek een overzicht van deze gegevens.

 • Rectificatie en aanvulling- U heeft het recht ons te vragen om onjuiste persoonsgegevens van u te wijzigen en om uw persoonsgegevens aan te vullen.

 • Beperking verwerking- U heeft het recht ons te verzoeken bepaalde persoonsgegevens van u te verwijderen als u vindt dat wij deze gegevens niet (langer) mogen verwerken.

 • Vergetelheid - U heeft het recht ons te vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen, wanneer deze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verwerkt of als u uw toestemming daarvoor intrekt, tenzij ons dit wettelijk niet is toegestaan.

 • Bezwaar - U kunt bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie over producten of diensten van Minidorp in de Stad (marketing) en tegen profilering voor marketingdoeleinden. U kunt ook bezwaar maken als u vindt dat de verwerking onrechtmatig is, als er een wettelijke grondslag ontbreekt, of als u vindt dat uw rechten zwaarder wegen dan het belang van Stichting Minidorp in de Stad om uw persoonsgegevens te verwerken.

De bovengenoemde verzoeken kunt u via ons Contactformulier aan ons richten, onder vermelding van 'mijn privacy'. Per post kan ook: Minidorp in de Stad, p/a Werf van Gips 350, 3313 DD Dordrecht. Wij reageren zo snel mogelijk en in ieder geval binnen vier weken op uw verzoek.

 

Datalekken

Minidorp in de Stad houdt zich uiteraard aan haar wettelijke verplichtingen wat betreft het melden van datalekken. Wij melden een ernstig datalek van persoonsgegevens binnen 72 uur na constatering bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht u een (mogelijk) datalek ontdekken, verzoeken wij u ons dit zo snel mogelijk te laten weten, door ons een e-mail te sturen met uw naam en telefoonnummer, eventueel de organisatie waarvoor u werkt en een korte omschrijving van het datalek.

 

Beveiligingsverklaring

Minidorp in de Stad gaat uiterst zorgvuldig om met de veiligheid van haar systemen. Desondanks kan er in de beveiliging van onze systemen een zwakke plek voorkomen. Mocht u er één vinden, dan horen wij dat graag. Wij treffen dan zo snel mogelijk gepaste maatregelen. 

 

Social media

Wij corresponderen graag via het web en (eigen) social mediakanalen met deelnemers en bezoekers van onze website over onze organisatie, producten en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en vragen te beantwoorden. Wij volgen daartoe het internet en evt. social mediakanalen, zoals Facebook, Twitter en blogs, voor zover beschikbaar. Hierbij spannen wij ons in om feeds op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en daar proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden.

Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat wij (persoons)gegevens vastleggen als wij deelnemen aan feeds, vragen beantwoorden of reageren op opmerkingen. Deze gegevens worden uiteraard in overeenstemming met dit privacystatement verwerkt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan social mediakanalen of de content op social mediakanalen. Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u Contact met ons opnemen. 

Apps

Als Minidorp in de Stad haar dienstverlening aanbiedt via een app kunnen persoonsgegevens van u worden verzameld en verwerkt. Ook het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens via apps vallen onder dit privacystatement en deze cookieverklaring. Voor een goede werking bij de installatie van de app kan van u toestemming worden gevraagd voor toegang tot en verwerking van bepaalde persoonsgegevens.

Gebruik van cookies

Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door bezoekers meest gevraagde pagina’s. We maken hierbij gebruik van cookie-technologie. Cookies worden opgeslagen op bijvoorbeeld pc, laptop, tablet of smartphone. Niet alle cookies mogen zo maar worden opgeslagen.

Minidorp in de Stad en andere websites

Op onze site(s) treft u een aantal links aan naar andere websites. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop die partijen met uw gegevens omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring, wanneer aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen of klachten

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacybeleid? Richt deze aan:  Minidorp in de Stad,  Contact

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over het verwerken van persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook de mogelijkheid om een melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt via de website contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in het privacystatement en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken om de meest actuele versie te kunnen raadplegen.

 

Minidorp in de Stad | 25/05/2018